Pengertian, Fungsi serta Dasar Hukum Surat Kuasa Insidentil

A. Pengertian Surat Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang masih merupakan kerabat pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa beracara di Pengadilan. Syarat sahnya surat kuasa insidentil di antaranya adalah: Penerima Kuasa tidak berprofesi sebagai advokat/pengacara. Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau …

Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi serta Contoh Surat Kuasa Istimewa

A. Pengertian Surat Kuasa Istimewa adalah┬ásurat kuasa yang dibuat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang sangat penting yang sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Saking pentingnya, pasal 123 HIR mengatur bahwa surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo menafsirkannya dalam bentuk akta …